ข้อมูลอาคารสถานที่

วัน พฤหัส ที่ 21 ธันวาคม 2560, เวลา 22:44 น. 1423 ครั้ง ราชันย์

ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพสังขะ มีอาคารเรียน โรงฝึกงาน บ้านพัก ดังนี้
    - อาคารอำนวยการและหอประชุม ๑ หลัง
    - อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๓ ชั้น ๑ หลัง
    - อาคารวิทยบริการ ๑ หลัง
    - อาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง
    - อาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว ๓ หลัง
    - บ้านพักครูเรือนแถว ๖ หน่วย ๒ หลัง
    - บ้านพักนักการภารโรง ๑ หน่วย ๓ หลัง
    - บ้านพักผู้อำนวยการ ๑ หลัง
    - ห้องสุขา ๓๖ ห้อง
    - โรงจอดรถ ๔ โรง
    - โรงอาหารชั่วคราว ๑ หลัง
    - อาคารพัสดุ ๑ หลัง
    - โรงผลิตน้ำดื่ม ๑ หลัง
    - ป้อมยาม ๑ หลัง

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติงาน
    - แผนกวิชาช่างเชื่อม มีห้องเรียน ๒ ห้อง ห้องปฏิบัติงาน ๑ ห้อง ห้องเก็บของ ๑ ห้อง
    - แผนกวิชาช่างยนต์ มีห้องเรียน ๕ ห้อง ห้องปฏิบัติงาน ๑ ห้อง ห้องเก็บของ ๑ ห้อง
    - แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีห้องเรียน ๕ ห้อง ห้องปฏิบัติงาน ๑ ห้อง ห้องเก็บของ ๑ ห้อง
    - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน มีห้องเรียน ๓ ห้อง ห้องปฏิบัติงาน ๓ ห้อง ห้องเก็บของ ๑ ห้อง
    - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีห้องเรียน ๕ ห้อง และห้องเก็บของ ๑ ห้อง
    - แผนกวิชาการบัญชี มีห้องเรียน ๔ ห้อง ห้องปฏิบัติงาน ๒ ห้อง
    - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องเรียน ๕ ห้อง ห้องเก็บของ ๑ ห้อง
    - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีห้องเรียน ๙ ห้อง

รูปภาพประกอบ :