ข้อมูลหลักสูตรปกติ

วัน พฤหัส ที่ 21 ธันวาคม 2560, เวลา 00:45 น. 3126 ครั้ง ราชันย์

หลักสูตรวิทยาลัยการอาชีพสังขะที่เปิดทำการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดทำการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
      1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
          1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
               1.1.1 สาขางานยานยนต์
          1.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
               1.2.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
               1.2.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
          1.3 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
               1.3.1 สาขางานเครื่องมือกล
          1.4 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
               1.4.1 สาขางานโครงสร้าง
      2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดทำการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
          2.1 สาขาวิชาพณิชยการ
                2.1.1 สาขางานการบัญชี
                2.1.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
      1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
          1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
               1.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
          1.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
               1.2.1 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
          1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
               1.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
          1.4 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
               1.4.1 สาขางานเครื่องมือกล
          1.5 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
               1.5.1 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
      2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
          2.1 สาขาวิชาการบัญชี
                2.1.1 สาขางานการบัญชี
          2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                2.2.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ