ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560, เวลา 17:53 น. 1837 ครั้ง นายดุสิตธร

๑. ประวัติทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งทันต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนรวม ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับวิชาชีพที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นและของประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
จากนโยบายดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ได้รับการประกาศจัดตั้งโดยฯพณฯ กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘ โดยมี นายวโรภาส ศรีพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
นายวโรภาส   ศรีพันธุ์       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ    ๓๐ พ.ค. ๓๘ - ๔ ม.ค. ๔๕
นายอุดร   เห็นชอบดี        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ     ๕ ม.ค. ๔๕ - ๓๑ ก.ค. ๔๙
นายบุญเลิศ   สัสสี          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ     ๑ ส.ค. ๔๙ - ๒๕ ต.ค. ๕๐
นายบรรจงศักดิ์   ทองยศ    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ    ๒๑ พ.ค. ๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๕๔
ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ  หลั่งทรัพย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ๒๑ ธ.ค.๕๔ - ปัจจุบัน
๒. ขนาดและที่ตั้ง
ที่ขนาดและที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพสังขะ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๐ ไร่ ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ ๕๔ กิโลเมตร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๗ ถนนโชคชัย – เดชอุดม ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๗๑๐๗๘ โทรสาร ๐๔๔-๕๗๑๐๗๘ อีเมล์ sangkhaicec@yahoo.co.th เว็บไซต์ : www.sangkhaicec.ac.th
๓. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
สภาพชุมชน อำเภอสังขะ ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใดเข้าไปทำธุรกิจจึงไม่มีปัญหาด้านมลพิษหรือประสบปัญหาสภาพแวดล้อมมากนัก เพียงแต่อำเภอสังขะมีผู้คนอพยพเข้ามาหาที่ทำกินตั้งถิ่นฐานมากขึ้น การบุกรุกทำลายป่าจึงเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ป่าจึงเหลือเพียงบางแห่งที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น เช่น ป่าดงคู ที่มีสนสามใบ เป็นต้น
สภาพสังคม ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอสังขะ นับถือศาสนาพุทธ โดยกลุ่มคนดั้งเดิม มีสองกลุ่มใหญ่คือ กลุ่มชนชาวส่วยและกลุ่มชนชาวเขมร ชุมชนชาวลาวเป็นชุมชนที่เข้ามาตั้งรกรากใหม่ แต่ทั้งสามกลุ่มก็มีความผูกพันกันทางสังคม มีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย เชื่อฟังและเคารพผู้นำของหมู่บ้าน จึงไม่พบปัญหาการใช้ภาษาที่ต่างกันแต่อย่างไร จะมีบ้างก็คือด้านประเพณี วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปตามชาติกำเนิด ซึ่งสืบเนื่องมาจากประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่บรรพบุรุษที่แตกต่างกัน
สภาพเศรษฐกิจ ของชุมชนในเขตบริการของวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ยากจน รายได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่อยู่ในเมืองหรือต่างจังหวัดได้ นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ มักจะมีปัญหาเรื่องการเงิน ดังจะเห็นได้จากการแสดงความจำนงขอกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจำนวนมาก
๔. ปรัชญา(Philosophy)
   วิชาการดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม
๕. วิสัยทัศน์ (Vision)
พัฒนาและผลิตกำลังคนให้มีความรู้ มีมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม บริการชุมชน สิ่งเสริมภูมิปัญญาบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
๖. พันธกิจ (Mission)
     ๖.๑. จัดการศึกษาทุกระบบ ให้มีมาตรฐาน
     ๖.๒. จัดการศึกษาโดยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาให้เข้มแข็ง
     ๖.๓. ฝึกอบรมและบริการชุมชนตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา
     ๖.๔. วิจัยและพัฒนาด้านอาชีพสู่ชุมชน
๗. เอกลักษณ์ (Traits)
     พอเพียง เรียนรู้คู่การปฏิบัติ
๘. อัตลักษณ์ (Identity)
     บริการวิชาชีพสู่สังคม
๙. เป้าประสงค์
    ๙.๑. สถานศึกษาได้รับการรับรองการจัดการอาชีวศึกษาได้ตามมาตรฐาน สอศ. สมศ.
    ๙.๒. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
    ๙.๓. ชุมชนมีอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ๙.๔. สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพสู่สังคม
๑๐. นโยบายวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
    ๑๐.๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะอาชีพและทันต่อเทคโนโลยี
    ๑๐.๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เป็นผู้มีวินัยในการรักษาความสะอาด รักความมีระเบียบ
        รักความสุภาพ รักการตรงต่อเวลาและเป็น
๑๑. มาตรฐานการศึกษา
    ๑๑.๑. นักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
    ๑๑.๒. นักศึกษา ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชา
    ๑๑.๓. นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
    ๑๑.๔. นักศึกษา สามารถเรียนสำเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร
    ๑๑.๕. ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

รูปภาพประกอบ :