ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560, เวลา 17:53 น. 4118 ครั้ง อดิศักดิ์

๑. ประวัติทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งทันต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนรวม ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับวิชาชีพที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นและของประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
จากนโยบายดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ได้รับการประกาศจัดตั้งโดยฯพณฯ กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘ โดยมี นายวโรภาส ศรีพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
นายวโรภาส   ศรีพันธุ์           ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ    ๓๐ พ.ค. ๓๘ -   ๔ ม.ค. ๔๕
นายอุดร   เห็นชอบดี            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ       ๕ ม.ค. ๔๕ -  ๓๑ ก.ค. ๔๙
นายบุญเลิศ   สัสสี              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ       ๑ ส.ค. ๔๙ -   ๒๕ ต.ค. ๕๐
นายบรรจงศักดิ์   ทองยศ      ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ        ๒๑ พ.ค. ๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๕๔
ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ        ๒๑ ธ.ค. ๕๔ - ๑ ธ.ค. ๖๒
นายวิโรจณ์  ทองเรือง          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ        ๒ ธ.ค. ๖๒  -  ๓๑ ต.ค.๖๓
นางแสงดาว  ศรีจันทร์เวียง     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ        ๒ พ.ย. ๖๓  - ปัจจุบัน

๒. ขนาดและที่ตั้ง
ที่ขนาดและที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพสังขะ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๐ ไร่ ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ ๕๔ กิโลเมตร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๗ ถนนโชคชัย – เดชอุดม ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๗๑-๐๗๘ โทรสาร - อีเมล์ sangkhaicec@yahoo.co.th เว็บไซต์ : www.sangkhaicec.ac.th

๓. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
สภาพชุมชน อำเภอสังขะ ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใดเข้าไปทำธุรกิจจึงไม่มีปัญหาด้านมลพิษหรือประสบปัญหาสภาพแวดล้อมมากนัก เพียงแต่อำเภอสังขะมีผู้คนอพยพเข้ามาหาที่ทำกินตั้งถิ่นฐานมากขึ้น การบุกรุกทำลายป่าจึงเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ป่าจึงเหลือเพียงบางแห่งที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น เช่น ป่าดงคู ที่มีสนสามใบ เป็นต้น
สภาพสังคม ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอสังขะ นับถือศาสนาพุทธ โดยกลุ่มคนดั้งเดิม มีสองกลุ่มใหญ่คือ กลุ่มชนชาวส่วยและกลุ่มชนชาวเขมร ชุมชนชาวลาวเป็นชุมชนที่เข้ามาตั้งรกรากใหม่ แต่ทั้งสามกลุ่มก็มีความผูกพันกันทางสังคม มีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย เชื่อฟังและเคารพผู้นำของหมู่บ้าน จึงไม่พบปัญหาการใช้ภาษาที่ต่างกันแต่อย่างไร จะมีบ้างก็คือด้านประเพณี วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปตามชาติกำเนิด ซึ่งสืบเนื่องมาจากประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่บรรพบุรุษที่แตกต่างกัน
สภาพเศรษฐกิจ ของชุมชนในเขตบริการของวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ยากจน รายได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่อยู่ในเมืองหรือต่างจังหวัดได้ นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ มักจะมีปัญหาเรื่องการเงิน ดังจะเห็นได้จากการแสดงความจำนงขอกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจำนวนมาก

๔. ปรัชญา(Philosophy)
   วิชาการดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม

๕. วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยการอาชีพสังขะผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๖. พันธกิจ (Mission)
     ๖.๑ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
     ๖.๒  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
     ๖.๓  ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
     ๖.๔  ขยายและยกระดับคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
     ๖.๕  บริการ วิชาการ วิชาชีพ ด้วยจิตอาสา แก่ชุมชน และองค์กรภายนอก
     ๖.๖  ส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย โครงการวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
     ๖.๗  พัฒนาระบบบริหารจัดการ สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๗. เอกลักษณ์ (Traits)
     พอเพียง เรียนรู้คู่การปฏิบัติ

๘. อัตลักษณ์ (Identity)
     บริการวิชาชีพสู่สังคม

๙. เป้าประสงค์
    ๑. สถานศึกษาได้รับการรับรองการจัดการอาชีวศึกษาได้ตามมาตรฐาน สอศ. สมศ.
    ๒. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
    ๓. ชุมชนมีอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ๔. สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพสู่สังคม

๑๐. จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
     ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีวัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรผนึกพลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ
     ๒. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
     ๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตรงตามต้องการของสถานประกอบการและได้มาตรฐานสากล
     ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานที่นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนและพัฒนาอาชีพ
     ๕. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐเอกชนในการให้บริการวิชาชีพและการฝึกอบรมที่หลากหลาย
     ๖. พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
     ๗. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

รูปภาพประกอบ :