ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1. งานวางแผนและงบประมาณ

  แบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2563.doc
  ใบสรุปยุทธศาสตร์ สอศ มาตรฐาน วก สังขะ.docx
  แบบรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562.doc


2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


3. งานความร่วมมือ


4. งานวิจัย  พัฒนา   นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์

    โครงร่างวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2562  


5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 
คู่มือมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 


6. งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ