ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

1. งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา


2. งานครูที่ปรึกษา


3. งานปกครอง


4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


5. งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา


6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน