ฝ่ายวิชาการ

1. แผนกวิชา


2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


3. งานวัดผลและประเมินผล


4. งานวิทยบริการและห้องสมุด


5. งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี


6. งานสื่อการเรียนการสอน