ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

 
นางมยุรี บุญเยี่ยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

       รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑. แผนกวิชา


นางวนิดา ผลเจริญ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายคำพวง สายศร

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
 
นายอดิศักดิ์ แก้วใส

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสุรจิตร สุจินพราหมณ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางธนภร บูรณ์เจริญ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นายทิคัมพร สารพล

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายทิคัมพร สารพล

หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ

นายสิทธิพงษ์  บูรณ์เจริญ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
นางสาวสมจิตร จันศรี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                  ๑.  การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
                  ๒.  ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
                  ๓.  วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
                  ๔.  จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
                  ๕.  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
                  ๖.  ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้  คู่มือครู ใบงานตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
                  ๗.  ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
                  ๘.  ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
                  ๙.  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
                 ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                 ๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                 ๑๒. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๒. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 
นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายวีรยุทธ เลิสสิทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

สิบเอกไพรัตน์  แก้วมารยา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
 
นายเรวัชร์ แผ่นงา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายชาครีย์ มะลิงาม

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวปณิษฐา  ยอดเกษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวเอื้อการ  บุญเยี่ยม

เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   ๑.  จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

                   ๒.  จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
                   ๓.  จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
                   ๔. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม                 
                   ๕.  จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
                   ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
                   ๗.  ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
                   ๘.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร                                                 
                   ๙.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
                   ๑๐. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
                   ๑๑. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๑๒. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๑๓. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๓. งานวัดผลและประเมินผล

 
นายเรวัชร์ แผ่นงา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวปณิษฐา ยอดเกษ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวสุพิชฌาย์   ระบือนาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
                   ๒. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                   ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
                   ๔. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน        
                   ๕. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
                   ๖. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
                   ๗. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
                   ๘. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
                   ๙.   ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
                   ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๑๒. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๔. งานวิทยบริการและห้องสมุด

 
นางพนมกร   แก้วใส
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 
นางสาวปณิษฐา  ยอดเกษ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวสุรีพร ทรวงโพธิ์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย                                                    
                   ๒. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
                   ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๕. งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี


นายสมพงค์  จำปาทิพย์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายชาครีย์ มะลิงาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายชมพูศักดิ์  พนากอบกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
นายบูรณ์พิพัฒน์ บริบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวสุพิชฌาย์   ระบือนาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                  ๑.  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

                  ๒.  จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
                  ๓.  วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการจัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
                  ๔.  ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                  ๕.  ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา   
                  ๖.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                  ๗.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                  ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๖. งานสื่อการเรียนการสอน

 
นายบูรณ์พิพัฒน์ บริบูรณ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน


นายจักรี  คะเณมา
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน


นางสาวสุรีพร  ทรวงโพธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   ๑. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
                   ๒. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
                   ๓. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
                   ๔. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
                   ๕. รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา  วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
                   ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย