ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1. งานบริหารทั่วไป

2. งานบุคลากร

3. งานการเงิน

4. งานการบัญชี

5. งานพัสดุ

6. งานยานพาหนะ

7. งานอาคารสถานที่

8. งานทะเบียน

9. งานประชาสัมพันธ์