ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา (Philosophy)

     "วิชาการดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาสังคม"


วิสัยทัศน์ (Vission)

     "วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  พัฒนาและผลิตกำลังคนให้มีความรู้      มีมาตรฐาน  มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  บริการชุมชน  ส่งเสริมภูมิปัญญาบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง"


พันธกิจ (Mission)

    1. จัดการศึกษาทุกระบบให้มีมาตรฐาน

    2. จัดการศึกษาโดยเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับนักเรียน  นักศึกษาให้เข้มแข็ง

    3. ฝึกอบรมและบริการชุมชนตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา

    4. วิจัยและพัฒนาด้านอาชีพสู่ชุมชน