ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาปี 62

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการปีการศึกษา 2562

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินแผนธุรกิจ

- ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาปี 2562

- แผนปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาปี 2562

-  ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

      - โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (เขียนแผนธุรกิจ) ปี 2562

      -  โครงการศึกษาดูงาน

- โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาปี 2562

-รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓