หลักสูตรระยะสั้น

ตามที่  วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  ได้อนุมัติให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ  ฝ่ายวิชาการ  ดำเนินโครงการ       โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เพื่อสนองตามนโยบายโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพ  บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ   จึงขอรายงานผลการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น  ดังรายละเอียดดังนี้

                               

รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน  ๗๕  ชั่วโมง

ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๐

ที่

รายวิชา

ชื่อวิทยากร

สถานที่

หมายเหตุ

ซีนสกรีนเทคนิคผสม

นายวิศรุต  วงศ์สายสถิตย์

บ้านสังขะ

 

การกัดกระจก

นายนรเศรษฐ  สหุนิล

บ้านสังขะ

 

งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก

นางสาวศริญา  มีทอง

รร.บ้านสังขะ

 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

นางสาวขนิษฐา  แหวนแก้ว

รร.บ้านสังขะ

 

การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์

นางวนิดา  ผลเจริญ

รร.บ้านสังขะ

 

เครื่องดื่มสมุนไพร

นางนิตยา  วงศ์สายสถิตย์

รร.บ้านสังขะ

 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

นางสาวฉวีวรรณ  สารพัตร์

รร.ไพลอำนวยวิทย์

 

การแปรรูปอาหาร

นางสุนันทา  ใสสดศรี

รร.ไพลอำนวยวิทย์

 

การพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน

นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ศักดิ์

รร.ไพลอำนวยวิทย์

 

๑๐

การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์

นางสาววราภรณ์  พุทธนาวงศ์

รร.ไพลอำนวยวิทย์

 

๑๑

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

นางสาววัลลี  นามเกาะ

บ้านหนองใหญ่

 

๑๒

งานบริการจักรยานยนต์

นายสันติ  บุญล้อม

บ้านรัฐราษฎร์พัฒนา

 

๑๓

งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก

นายสุวิทย์  ศิริหนองหว้า

บ้านรัฐราษฎร์พัฒนา

 

๑๔

งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก

นายสมศักดิ์  แสนแก้ว

บ้านรัฐราษฎร์พัฒนา

 

๑๕

การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์

นางสาวโสภา  ศาลางาม

บ้านโชคชัย

 

๑๖

งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

นายนาวิน  วงศ์ฉลาด

รร.ศรีณรงค์วิทยาคาร

 

๑๗

งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

นายเอกวัฒน์  ระบือนาม

รร.ศรีณรงค์วิทยาคาร

 

๑๘

งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

นายทิคัมพร  สารพล

รร.ศรีณรงค์วิทยาคาร

 

๑๙

การเป็นผู้ประกอบการ

นางสาวนิตยา  เบิกบาน

บ้านพูนทราย

 

๒๐

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

นางสาววิลาวัณย์  งามแพง

บ้านพูนทราย

 

๒๑

การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์

นางสาวนิตยา  ป้องเขตร

รร.บ้านโพนชาย

 

๒๒

การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์

นางธนพร  โสมณวัตร

รร.ดมวิทยาคาร

 

๒๓

งานบริการจักรยานยนต์

ว่าที่ร้อยตรีเจตพล  ชูศรีสุข

บ้านศรีนวล

 

 

รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภายใน

ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๐

ที่

รายวิชา

จำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ

ของชำร่วยและของที่ระลึก

๓๒

 

การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

๓๒

 

การกัดกระจก

๓๒

 

การพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน

๓๒

 

การแปรรูปอาหาร

๓๒

 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

๓๒

 

การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

๓๒

 

ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์

๓๒

 

การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

๓๒

 

๑๐

การแกะสลักด้วยเครื่อง CNC

๓๒

 

๑๑

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

๓๒

 

๑๒

การทำดอกไม้จันทน์

๓๒

 

๑๓

การพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน

๓๒

 

๑๔

ศิลปะเดคูพาจ

๓๒

 

๑๕

งานประดิษฐ์ของชำร่วย

๓๒

 

๑๖

ธุรกิจแซนด์วิช

๓๒

 

๑๗

การขับรถยนต์

๓๒

 

๑๘

งานบริการจักรยานยนต์

๓๒

 

๑๙

งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 

๓๒

 

๒๐

งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

๓๒

 

๒๑

การแต่งเล็บ

๓๒

 

๒๒

สลัดเพื่อสุขภาพ

๓๒

 

๒๓

จับผ้าในงานพิธี

๓๒

 

๒๔

งานประดิษฐ์จากเชือก

๓๒

 

๒๕

งานพิมพ์ซินสกรีน

๓๒