ข้อมูลงบประมาณ


 


               ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2560

  1. เงินอุดหนุน               จำนวนเงิน       16,979,155.40  บาท
  2. เงินงบประมาณ           จำนวนเงิน         4,457,399.87  บาท
  3. เงินบำรุงการศึกษา       จำนวนเงิน         4,934,942.79  บาท
    รวมเป็นเงิน                                   21,929,998.06  บาท