ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

๑. ประวัติทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งทันต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนรวม ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับวิชาชีพที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นและของประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
จากนโยบายดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ได้รับการประกาศจัดตั้งโดยฯพณฯ กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘ โดยมี นายวโรภาส ศรีพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
๒. ขนาดและที่ตั้ง
ที่ขนาดและที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพสังขะ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๐ ไร่ ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ ๕๔ กิโลเมตร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๗ ถนนโชคชัย – เดชอุดม ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๗๑๐๗๘ โทรสาร ๐๔๔-๕๗๑๐๗๘ อีเมล์ sangkhaicec@yahoo.co.th เว็บไซต์ : www.sangkhaicec.ac.th
๓. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
สภาพชุมชน อำเภอสังขะ ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใดเข้าไปทำธุรกิจจึงไม่มีปัญหาด้านมลพิษหรือประสบปัญหาสภาพแวดล้อมมากนัก เพียงแต่อำเภอสังขะมีผู้คนอพยพเข้ามาหาที่ทำกินตั้งถิ่นฐานมากขึ้น การบุกรุกทำลายป่าจึงเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ป่าจึงเหลือเพียงบางแห่งที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น เช่น ป่าดงคู ที่มีสนสามใบ เป็นต้น
สภาพสังคม ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอสังขะ นับถือศาสนาพุทธ โดยกลุ่มคนดั้งเดิม มีสองกลุ่มใหญ่คือ กลุ่มชนชาวส่วยและกลุ่มชนชาวเขมร ชุมชนชาวลาวเป็นชุมชนที่เข้ามาตั้งรกรากใหม่ แต่ทั้งสามกลุ่มก็มีความผูกพันกันทางสังคม มีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย เชื่อฟังและเคารพผู้นำของหมู่บ้าน จึงไม่พบปัญหาการใช้ภาษาที่ต่างกันแต่อย่างไร จะมีบ้างก็คือด้านประเพณี วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปตามชาติกำเนิด ซึ่งสืบเนื่องมาจากประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่บรรพบุรุษที่แตกต่างกัน
สภาพเศรษฐกิจ ของชุมชนในเขตบริการของวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ยากจน รายได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่อยู่ในเมืองหรือต่างจังหวัดได้ นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ มักจะมีปัญหาเรื่องการเงิน ดังจะเห็นได้จากการแสดงความจำนงขอกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจำนวนมาก
๔. ปรัชญา(Philosophy)
“วิชาการดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม”
๕. วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ พัฒนาและผลิตกำลังคนให้มีความรู้ มีมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม บริการชุมชน สิ่งเสริมภูมิปัญญาบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
๖. พันธกิจ (Mission)
    ๑. จัดการศึกษาทุกระบบ ให้มีมาตรฐาน
    ๒. จัดการศึกษาโดยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาให้เข้มแข็ง
    ๓. ฝึกอบรมและบริการชุมชนตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา
    ๔. วิจัยและพัฒนาด้านอาชีพสู่ชุมชน
๗. เอกลักษณ์ (Traits)
     พอเพียง เรียนรู้คู่การปฏิบัติ
๘. อัตลักษณ์ (Identity)
     บริการวิชาชีพสู่สังคม
๙. เป้าประสงค์
    ๑. สถานศึกษาได้รับการรับรองการจัดการอาชีวศึกษาได้ตามมาตรฐาน สอศ. สมศ.
    ๒. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
    ๓. ชุมชนมีอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ๔. สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพสู่สังคม
๑๐. นโยบายวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
         ๑๐.๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะอาชีพและทันต่อเทคโนโลยี
         ๑๐.๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เป็นผู้มีวินัยในการรักษาความสะอาด รักความมีระเบียบ
                 รักความสุภาพ รักการตรงต่อเวลาและเป็น
๑๑. มาตรฐานการศึกษา
         ๑๑.๑. นักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
         ๑๑.๒. นักศึกษา ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชา
         ๑๑.๓. นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
         ๑๑.๔. นักศึกษา สามารถเรียนสำเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร
         ๑๑.๕. ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น