การเข้าศึกษาต่อ

  
ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

    ด้วยวิทยาลัยการอาชีพสังขะ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖ และว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

      ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
           ๑.๑ มีความประพฤติเรียบร้อย
           ๑.๒ มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชานั้น ๆ
           ๑.๓ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด
           ๑.๔ มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง  โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
            ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้น  ให้ใช้ทะเบียนประวัติเด็กที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  หลักฐาน  วัน เดือน  ปีเกิด  ในการรับนักเรียน  นักศึกษาเข้า เรียนในสถานศึกษา
           ๑.๕ มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
           ๑.๖ มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
           ๑.๗ สำหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี  ในวันที่ทำสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
           ๑.๘ ถ้าเคยถูกให้พ้นสภาพนักศึกษา  จะต้องพ้นสภาพนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียนนับถึงวันสมัครเข้าเรียน
           ๑.๙ ผู้เข้าเรียนต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า สำหรับผู้เข้าเรียนระดับปวช. และผู้เข้าเรียนต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำว่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  สำหรับผู้เข้าเรียนระดับ ปวส.
           ผู้เข้าเรียนที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานที่กำหนด  ต้องผ่านการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบตามที่กำหนดในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา และสาขางาน

                                                                                            
                ประกาศรับสมัครนักเรียน                                                   กำหนดการรับสมัคร