รายชื่อบุคลากร

ผู้บริหาร

   
นายวิโรจณ์  ทองเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   


นางมยุรี บุญเยี่ยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร


นายคมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 
นางสายฝน ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนภาพร สารทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

แผนกวิชาช่างยนต์

     
นายคำพวง  สายศร
หัวหน้าแผนก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
   
 
นายสุวิตย์  ศิริหนองหว้า
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
นายอาทิตย์  สิทธิจันทร์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นายสมศักดิ์  แสนแก้ว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายชาครีย์  มะลิงาม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายสันติ  บุญล้อม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายมนตรี  แสงจันทร์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายฉัตรชัย  โกการัตน์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     

 

 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

     
นายสิทธิพงษ์  บูรณ์เจริญ
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.2
   
 
นายธนโรจน์  พลทา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นายชมภูศักดิ์ พนากอบกิจ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายศิรเชษฐ์ สุขอุ้ม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายเฉลิมวุฒิ ดัชถุยาวัตร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายธนศักดิ์ มากมี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายฐิติพงษ์ บุญเต็ม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายธานี  ครึ่งมี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     

 

 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

     
นายทิคัมพร สารพล
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.1
   
 
นายนาวิน วงค์ฉลาด
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายธีรพงศ์  ศรีขาว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
 

 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

     
นายอดิศักดิ์  แก้วใส
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.2
   
 
นายวีรยุทธ  เลิศสิิทธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
ว่าที่ร้อยโทสราวุธ ถุนาพรรณ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นายเรวัชร์  แผ่นงา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายสมพงค์  จำปาทิพย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายบรรจง  ศิริสุข
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
สิบเอกอภิวัฒน์  แก้วงาม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
       

 

 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

     
นายสุรจิตร  สุจินพราหมณ์
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
   
 
นางสาวธนวรรณ ใจพล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายจักรี  คะเณมา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
   
นายบูรณ์พิพัฒน์  บริบูรณ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
  
นายจรัส  พิมละมาศ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

 

แผนกวิชาบัญชี

     
นางธนภร  บูรณ์เจริญ
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.2
   
 
นางดวงใจ  ขาวงาม
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นางสาวนิตยา  ป้องเขตร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นางสาวพนมกร  แก้วใส
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นางสาวนิตยา  เบิกบาน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางวราภรณ์  ทับผา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์ศักดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
       

 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
นางสาวสมจิตร  จันศรี
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
   
 
นายวงค์เจริญ  ยอดทอง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นางนิศรา  เจริญผล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นายอดิศักดิ์  ศรีดงกลาง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวบัวทอง  ศาลางาม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวปณิษฐา  ยอดเกษ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

     
นางวนิดา  ผลเจริญ
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.1
   
 
นางนงค์นุจ  แซ่จึง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นางนิชานาถ  รักษาวงค์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
สิบเอกไพรัตน์  แก้วมารยา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวพรรษาพร  แสนศรี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายภาสกร  เต๋ยะ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายอดิศักดิ์  แสงดอกไม้
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
       

 

 

ครูต่างชาติ


Mr.Ouch Srom
ภาษากัมพูชา

Benjamen Rechel laguda
ภาษาอังกฤษ

.............
ภาษาจีน

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

  
นางสาวประวีณา  แสงลับ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
นางสุนันทา ใสสดศรี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน


นายวิศรุต  วงค์สายสถิตย์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 
นางสาวสุพิชฌาย์ ระบือนาม
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
 
นางสางเนตรนภา  แผ่นงา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

นางสาวประสพพร บุญเยี่ยม
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวสุรีพร  ทรวงโพธิ์
เจ้าหน้าที่วิทยบริการฯ

นางสาวสารภี  พาหา
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

นางนิตยา วงค์สายสถิตย์
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นายราชันย์  สุขคิด
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

นายนรเศรษฐ  สหุนิล
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
 
นางสาวศริญา  มีทอง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 
นางสาวปุญชรัสมิ์  สำราญ
เจ้าหน้าที่งานแผน
 
นางสาวศิรินันท์ เกิดเหมาะ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
 
นางสาววัลลี  นามเกาะ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาววิลาวัณย์  งามแพง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวสุรินทร์รัตน์  พงษ์สุระ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายนราทิป  เจริญวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นางสาวเอื้อการ  บุญเยี่ยม
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

นายอิทธิพล  นุวรรณ์โน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ SK

 


นายออด  อนงชัย
นักการภารโรง

นายสุริยา  ศรีโสดา
นักการภารโรง


นายทองพูน  จันทะแจ่ม
นักการภารโรง


นายสุคนธ์  แสนตรี
นักการภารโรง

 


นางสาวโสภา  ศาลางาม
แม่บ้าน

นางลัน  วิยาสิงห์
แม่บ้าน

นางกุหลาบ  ศาลางาม
แม่บ้าน

 


นายสุวัตน์  เริ่มลึก
พนักงานขับรถ

นายสายันต์ ธรรมดา
พนักงานขับรถ

 


นายเอกภาพ  น้องดี
ยามรักษาความปลอดภัย

นายบุญเสริม  โสภา
ยามรักษาความปลอดภัย

นายซาตาล  วิยาสิงห์
ยามรักษาความปลอดภัย