ประวัติวิทยาลัย

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

   ประวัติของสถานศึกษา

     วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล  โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชนบท  และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น  รวมทั้งทันต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนรวม  ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับวิชาชีพที่ขาดแคลน  ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นและของประเทศ  อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

 

 

     จากนโยบายดังกล่าว  วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  ได้รับการประกาศจัดตั้ง  โดยพณฯกำชัย  เรืองกาญจนเศรษฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติราชการแทน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2538 โดยมี  นายวโรภาส  ศรีพันธุ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

 

ขนาดและที่ตั้ง
      วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  มีพื้นที่ทั้งหมด  100  ไร่  ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ประมาณ  54  กิโลเมตร  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  49  หมู่ 7  ถนนโชคชัย-เดชอุดม  ตำบลบ้านชบ  ตำบลบ้านชบ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32150  โทรศัพท์  044-571078  โทรสาร  044-571078     อีเมล์ sangkhaicec@yahoo.co.th
เว็บไซต์ www.sangkhaice.ac.th