สรุปบัญชีข้อมูลสถานประกอบการนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่1/2554                                                                 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ สถานประกอบการ ชื่อ/เบอร์โทรติดต่อ ชื่อ - สกุล ห้อง หมายเหตุ
1 ร้านอีซีคอมพิวเตรอ์ 085-4909993 นายภิเดช  สมศรี คธ 33  
  113 ม. 1 ต.  สังขะ อ. สังขะ จ. สุรินทร์        
2 ร้าน ไอที  เซนเตอร์ 085-1426018 นายประเสริฐ  หอมหวน คธ 33  
  304/3 ม. 1 อ.สังขะ จ. สุรินทร์ 044-571572 นายวิทยา  ชารีงาม คธ 33  
3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่ 044- 571636 นางสาววรรณิศา  คิดงาม คธ 33  
  อ. สังขะ จ.สุรินทร์        
4 ที่ว่าการอำเภอสังขะสังขะ 044-571040 นางสาวกัลยาณี  พงษ์สวัสดิ์ คธ 33  
  อ. สังขะ จ.สุรินทร์   นางสาวปนิดา  อยู่นาน คธ 33  
           
5 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสังขะ 044-571630 นางสาวเพ็ญนภา สายบุตร คธ 33  
  อ.  สังขะ จ. สุรินทร์   นางสาวสุภารัตน์  สิงห์ชัย คธ 33  
6 แจนแวนคอมพิวเตอร์   นายจักรพงษ์    ทองอ้ม คธ 33  
  อ.  ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์