ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
กฐินสามัคคี วิทยาลัยการอาชีพสั...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ สถานีตำรวจภูธรสังขะ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแ... [อ่าน : 92 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิทย...

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ [อ่าน : 53 ครั้ง]

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การ...

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ [อ่าน : 47 ครั้ง]

กฐินวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ณ วั...

บ้านแจนแวน ตำบลแจนแวน กิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ [อ่าน : 46 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซี.ซี.[อ่าน : 18 ครั้ง]
  • ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์[อ่าน : 41 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงิน/บัญชี
  • งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่1 ประจำปี 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา[อ่าน : 13 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งการว่างงาน
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะ[อ่าน : 16 ครั้ง]
  • ขอใช้บัญชีรายชื่อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(ครู) สาขาช่างยนต์[อ่าน : 41 ครั้ง]
  • ยกเลิกประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ยกเลิกประกาศ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ตำแหน่งกลุ่มบริหารงานทั่วไป[อ่าน : 16 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูช่างกลโรงงาน ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว[อ่าน : 29 ครั้ง]
  • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัส 202 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว[อ่าน : 23 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รหัส 201 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ[อ่าน : 44 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวัดผลประเมินผล
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่...

กลุ่มที่ 9.1 ด้านหัตถศิลป์ถิ่นไทย [อ่าน : 18 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม