บริษัท ซีพีแรม จำกัด แนะแนวนัก...

บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ประสงค์ฝึกประสบการณ์ทำงาน [อ่าน : 8 ครั้ง]

ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียน...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาร่วมกับ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย [อ่าน : 14 ครั้ง]

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จั...

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม "ทำบุญขึ้นบ้านใหม่" อาคารเรื่อนชมพู [อ่าน : 20 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นำโดยผู้...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นำโดยผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ 2561 [อ่าน : 12 ครั้ง]

กิจกรรม โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ห...

กิจกรรม โครงการกีฬาสีสัมพันธ์หางนกยูงเกมส์ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-29 ธันวา... [อ่าน : 64 ครั้ง]

อาชีวะอาสา "ขับรถมีน้ำใจ รักษา...

อาชีวะอาสา "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัย" เทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่าวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกรา... [อ่าน : 9 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่างประเทศ Merry Christmas and happy new year 2018 [อ่าน : 14 ครั้ง]

งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิช...

งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน อาขีวศ... [อ่าน : 142 ครั้ง]

กฐินสามัคคี วิทยาลัยการอาชีพสั...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ สถานีตำรวจภูธรสังขะ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแ... [อ่าน : 171 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง ปริมาตรกระบอกสูบ 2400 ซีซี[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซี.ซี.[อ่าน : 44 ครั้ง]
 • ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์[อ่าน : 68 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงิน/บัญชี ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงิน/บัญชีทั้งหมด
 • รายงานงบทดลองหน่อยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2561 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา[อ่าน : 1 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่1 ประจำปี 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา[อ่าน : 40 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งการว่างงาน ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งการว่างงานทั้งหมด
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ[อ่าน : 46 ครั้ง]
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 27 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวัดผลประเมินผล ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวัดผลประเมินผลทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิทยาลัยการอาชีพสังขะทั้งหมด
รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศา...

รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาวิทยาลัยวิธีพุทธยอดเยี่ยม [อ่าน : 53 ครั้ง]

รางวัล ระดับดีเด่น สถานศึกษาสี...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน "ระดับดีเด่น" เป็น สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเส... [อ่าน : 22 ครั้ง]

รางวัล ระดับดีมาก (๑๐๐ คะแนนเต...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้นำนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการสมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพในการจั... [อ่าน : 20 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ให้การ...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ให้การสนับสนุนการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย [อ่าน : 20 ครั้ง]

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การป...

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ" ระดับชาติ ประจำปีการศึ... [อ่าน : 21 ครั้ง]

วิทยาลัยฯได้ดำเนินโครงการศูนย์...

วิทยาลัยฯได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) [อ่าน : 19 ครั้ง]

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประ...

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ ๒ อุปกรณ์ควบเกลียวเส้นไหม 5 in 1 ด้วยระบบไฟฟ้า ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของค... [อ่าน : 24 ครั้ง]

รางวัลการจัดกิจกรรมป้องกันและแ...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้รับโล่รางวัลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่นเขตตรว... [อ่าน : 43 ครั้ง]